دسته بندی سوالات شیمی کنکور تجربی و ریاضی داخل و حارج از کشور سال ۱۳۹۶ که توسط همکار عزیز، محمدرضا جامعی، دبیر شیمی شهرستان گناوه تهیه شده است:

ادامه مطلب »

Gozine2_10R_97_2_14

Gozine2_10R_Pasokhname_97_2_14

Gozine2_10T_97_2_14

Gozine2_10T_Pasokhname_97_2_14

Gozine2_11T_Ekhtesasi_97_2_14

Gozine2_11T_Omumi_97_2_14

Gozine2_11T_Pasokhnameh_97_2_14

Gozine2_11R_Ekhtesasi_97_2_14

Gozine2_11R_Omumi_97_2_14

Gozine2_11R_Pasokhnameh_97_2_14

Gozine2_4R_Ekhtesasi_97_2_14

Gozine2_4R_Omumi_97_2_14

Gozine2_4R_Pasokhname_97_2_14

Gozine2_4T_Ekhtesasi_97_2_14

Gozine2_4T_Omumi_97_2_14

Gozine2_4T_Pasokhname_97_2_14

Gozine2_10T_97_1_31

Gozine2_10T_Pasokhname_97_1_31

Gozine2_10R_97_1_31

Gozine2_10R_Pasokhname_97_1_31

Gozine2_11T_Ekhtesasi_97_1_31

Gozine2_11T_Omumi_97_1_31

Gozine2_11T_Pasokhname_97_1_31

Gozine2_11R_Ekhtesasi_97_1_31

Gozine2_11R_Omumi_97_1_31

Gozine2_11R_Pasokhname_97_1_31

Gozine2_4T_Ekhtesasi_97_1_31

Gozine2_4T_Omumi_97_1_31

Gozine2_4T_Pasokhname_97_1_31

پربازدیدترین مطالب

آخرین یادداشت‌ها