هرگاه محلولی از مالونیک اسید، نشاسته، یون منگنز II  محلولی از هیدروژن پراکسید، یون یدات و سولفوریک اسید اضافه شود حبابهای گاز تشکیل می شود و رنگ مخلوط حاصل به صورت نوسانی مرتبا از بی رنگ به کهربایی به آب در می آید تا وقتی مخلوط واکنش بهم نخورد نوسانهای رنگ تمام محلول نمی شود.نمایش واکنش الکترودها نشان می دهد که تغییرات در پتانسیل الکتروشیمیایی با تغییرات رنگ همراهی می کند.سرانجام تکرار بین نوسانهای طول موج ها و تغییرات در پتانسیل کوچکتر می شود تا در آخر تغییراتی مشاهده نمی شود.

- با چرخش و بهم خوردن:

محلولی از مالونیک اسید ، نشاسته و کاتالیست منگنز  II  به محلولی از هیدروژن پراکسید ، یدات و سولفوریک اسید اضافه می شود . واکنش شامل چندین مرحله است :

یک مرحله ید ، گاز هیدروژن ، گاز کربن دی اکسید تولید می کند وقتی غلظت ید به اندازه کافی باشد  تری یدید پدید می آید و کمپلکس آبی با نشاسته تولید می شود.

مرحله دوم استفاده از ید ، تغییر میدهد تشکیل کمپلکس آبی را . نوسانات غلظت ید ، نوسانهای رنگ از بی رنگ به کهربایی تا آبی را باعث می شود.

- بدون بهم زدن :

واکنش را بدون بهم زدن  تکرار می کنیم در نتیجه نوسانات رنگ کل مخلوط منظم نمی شود. تغییر رنگ جنبش مانند یک موج را  ظاهر می کند تشکیل حبابهای گاز هم نوسانی است.

برگرفته از نرم افزار «شیمی زنده می‌شود».░░░░░░░░░░░░░ مطالب دیگر این دسته ░░░░░░░░░░░░░░