در داخل ظرفی فلزی کمی نیترات پتاسیم بریزید و آن را تا حد ذوب شدن حرارت دهید آنگاه پودر زغال چوب را بر روی آن بپاشید. مشاهده می کنید جرقه های آتش به بالا می روند . بر اثر حرارت نیترات پتاسیم گاز اکسیژن آزاد می کند که این گاز در حرارت بالا باعث سوختن کربن زغال چوب می شود.░░░░░░░░░░░░░ مطالب دیگر این دسته ░░░░░░░░░░░░░░