محلول رقیق جیوه IIکلرید و پتاسیم  یدید را با هم مخلوط می کنیم . مخلوط را سریعا به رنگ زرد در می آید که این نشان دهنده جیوه یدید است . محلولهای غلیظ جیوه و یدید در بشر های دیگری هستند . محلول غلیظ ابتدا زرد رنگ شده ولی تقریبا به سرعت به رنگ نارنجی روشن در می آید که نشان دهنده شکل گیری جیوه یدید پایدارتر تتراگونال است . بعد از مدتی محلول رقیق از رنگ هلویی به رنگ نارنجی روشن در می
آید که نشان دهنده تغیر شکل تدریجی به جیوه تتراگونال است.░░░░░░░░░░░░░ مطالب دیگر این دسته ░░░░░░░░░░░░░░