در این فایل سعی کردیم کلیه فصل های کتب شیمی نظام جدید را موشکافانه بررسی کنیم و مقایسه ایی بین کتب نظام قدیم با جدید داشته باشیم .

نگرش تحلیلی بر شیمی کنکور۹۸░░░░░░░░░░░░░ مطالب دیگر این دسته ░░░░░░░░░░░░░░