مرحله استانی مسابقات آزمایشگاهی دانش آموزان متوسطه دوم استان یزد به شکل جدید برگزار شد. در این دوره مسابقات، هر گروه دانش آموزی سه نفره در کلیه رشته ها شرکت نموده و امتیاز کلی از جمع امتیازات رشته های مختلف به دست آمد.

9704-Lab (9)

سوالات تئوری و عملی مسابقات آزمایشگاهی (همه رشته ها) – مرحله استانی یزد – تیر ۱۳۹۷░░░░░░░░░░░░░ مطالب دیگر این دسته ░░░░░░░░░░░░░░