فایل های زیر توسط همکار عزیز، محمدرضا جامعی، دبیر شیمی شهرستان گناوه تهیه شده است:

طرح نام گذاری یونها

طرح فرمول نویسی و نام گذاری ترکیب ها░░░░░░░░░░░░░ مطالب دیگر این دسته ░░░░░░░░░░░░░░