کانال کنکوریست با مدیریت مهندس مهدی براتی جزوەهای شیمی جلال نوری را بە نام شخص دیگری پخش و تبلیغ کردە است. لذا این عمل مصداق جرایم رایانە ای بودە و این کانال و مدیر آن غیرقابل اعتماد هستند. با تشکر░░░░░░░░░░░░░ مطالب دیگر این دسته ░░░░░░░░░░░░░░