تمامی یونها (کاتیونها و آنیونها ) مورد نیاز برای فرمول نویسی 

نیاز همیشگی دانش آموزان 

لینک دانلود░░░░░░░░░░░░░ مطالب دیگر این دسته ░░░░░░░░░░░░░░