مبحث آب تبلور یکی از مباحث مهم در شیمی سال دوم است. در لینک زیر چند مثال حل شده را مشاهده کنید.

آب تبلور░░░░░░░░░░░░░ مطالب دیگر این دسته ░░░░░░░░░░░░░░