دراین مطلب سعی کردم روش های سریع که با توجه به انها می توان محاسبا ت مورد نیاز برای #کنکور شیمی  را به طور سریع انجام داد را اورده ام که به طور صد درصد می توانم بیان کنم که هرکس به این روش ها مسلط باشد می تواند بسیار سریع تر به سوالات محاسباتی شیمی کنکور جواب دهد منتظر نظرات بزرگ واران هستم

https://telegram.me/shimikonkuriran

روشهای سریع محاسبات شیمی کنکور

 ░░░░░░░░░░░░░ مطالب دیگر این دسته ░░░░░░░░░░░░░░