این که یک عنصر فلزاست یا نافلز یا شبه فلز ؛ هم به خواص آن عنصربستگی دارد و هم به سلیقه کسی که تقسیم بندی می کند! به همین خاطر اجماع معینی دراین باره شکل نمی گیرد.

موسسه آیوپاک نیز دراین باره چیزی منتشرنکرده است (یا ما پیدا نکردیم)؛ تقسیم بندی سایت ویکیپدیا به صورت شکل بالا است.

همانطور که در شکل پیداست، در این جدول ۶ شبه فلز درنظرگرفته شده است؛ و درزیر این جدول ذکرشده که دوعنصر Po و At کمترجزو شبه فلزات درنظرگرفته می شوند. درکتاب شیمی ۲چاپ جدید این دو عنصر شبه فلز منظورشده اند.░░░░░░░░░░░░░ مطالب دیگر این دسته ░░░░░░░░░░░░░░