چگونه می توان بدون کمک رادرفورد مدل اتمی تامسون را رد کرد؟ اگر مدل اتمی تامسون (هندوانه ای) درست بود؛ چه رفتارهایی برای اتم قابل پیش بینی بود؟

اگر مدل اتمی تامسون درست بود:
۱- تامسون جرم اتم را به الکترون های آن نسبت می داد بنا براین باید دراتم تعداد بسیار زیادی الکترون باشد (مثلادر اتم هیدروِژن باید حدود ۱۸۰۰ الکترون وجود داشته باشد) تا بتواند جرم واقعی خود را داشته باشد.درواقع هندوانه تامسون باید بسیار پْرتْخمه باشد!

۲- اگراین تعداد الکترون در اتم ها باشد؛ یون های حاصل از  اتم ها باید بتوانند بارهای بسیار متنوعی داشته باشند. مثلا بار یون هیدروژن باید بتواند از ۱+ و ۲+ و ۳+ و …… تاحدود ۱۸۰۰+ باشد. همین طور بار ذره آلفا نیز باید بتواند از ۱+ تا حدود ۷۵۰۰+ تغییر کند!   اما یون هیدروِژن همیشه دارای یک بار مثبت و اتم هلیم نیز حداکثر ۲ بارمثبت داشت (ذره آلفا).░░░░░░░░░░░░░ مطالب دیگر این دسته ░░░░░░░░░░░░░░