به روز رسانی ۵ مرداد ۹۱: تغییرات شیمی ۴ اضافه شد.

برای سال تحصیلی ۹۲-۹۱ کتاب‌های شیمی متوسطه دچار تغییراتی به شرح زیر شده اند:

تغییرات جزیی در سه صفحه از کتاب شیمی ۱: دانلود تغییرات

تغییرات جزیی در سه صفحه از کتاب شیمی ۳: دانلود تغییرات

تغییرات فراوان در کتاب شیمی ۲: مشاهده تغییرات

تغییرات کتاب شیمی ۴ (بررسی شده توسط آقای علی رضا تمدنی):

در چاپ شیمی پیش دانشگاهی ۹۱ در بخش اول سازوکار هیدروژن دار شدن اتیلن حذف شده و یک جابه جایی در نوشتار مربوط به اثر غلظت در سرعت واکنش ص ۹ و ۱۰ چاپ ۹۰ صورت گرفته است و قسمتی از حاشیه ص ۱۰ حذف شده است.
در بخش دوم تغییراتی را ندیدم.
در بخش سوم در جدول ص ۵۸ تغییراتی صورت گرفته و فکر کنید ص ۶۱ در چاپ قبلی حذف شده و تمرین ۴ و ۵ ص ۶۷ چاپ قبلی حذف شده و مبحث سنجش حجمی اسید – باز به طور کلی حذف شده و چند حاشیه نیز حذف شده است .
در بخش چهارم ص ۹۵ و ۹۶ چاپ قبلی حذف شده اند.

دفتر تألیف کتب درسی نیز اعلام نموده است:

محتوای کتاب پیش دانشگاهی سال ۹۱-۹۲ متناسب سازی شده، بطوریکه چهار صفحه از محتوای کتاب کاسته شده است. موارد متناسب سازی شده شامل حذفیات زیر می باشد:
صفحه ۲۱ / شکل ۱۶ مکانیزم هیدروژن دار شدن اتن
صفحه ۵۸ / توضیحات زیر جدول
صفحه ۶۱ / فکر کنید
صفحه ۶۷ / بند ۵ همچون دانشمندان
صفحه ۷۷ / فکر کنید
صفحه ۷۹ و ۸۰ / سنجش حجمی اسید و باز
صفحه ۹۵ / سلول غلظتی

دانلود کتاب‌های درسی شیمی چاپ ۹۱

 ░░░░░░░░░░░░░ مطالب دیگر این دسته ░░░░░░░░░░░░░░