فرآورده های حاصل از حرارت دادن سولفوریک اسید غلیظ در واکنش های زیر آمده است.

(H2SO4(l) → H2O(g) + SO3(g

  ۲H2SO4(l) → ۲H2O(g) + 2SO2(g) + O2(g)

قابل توجه اینکه گازهای حاصل را نمی توان با استفاده از آب به دام انداخت چون تماس مستقیم گوگرد تری اکسید و آب به تشکیل مه اسید منجر می شود که تقریبا غیر قابل جذب است. سولفوریک اسید با غلظت ۵/۹۸%-۹۹% مؤثرترین ماده برای جذب گوگرد تریو اکسید است. دلیل این مسئله احتمالا این است که اسید با این غلظت نسبت به هر غلظت دیگری فشار بخار کمتری دارد.

برنده مسابقه ما جناب آقای فرشاد شیدایی از شهرستان پاوه می باشند که بهترین پاسخ را برای ما ارسال نموده اند.

یک سوال یک مسابقه یک جایزه!! (اسید سولفوریک)░░░░░░░░░░░░░ مطالب دیگر این دسته ░░░░░░░░░░░░░░