به علت چاپ نامناسب رنگ شناساگرهای اسیدوباز در ص۶۳ شیمی چهارم چاپ ۹۰ و سوالاتی که بین همکاران و دانش آموزان مطرح شده است؛دراین عکس رنگ تقریباواقعی لیتموس نشان داده شده است:

دانلود توضیح بیشتر

مرجع کامل رنگ شناساگرها

 ░░░░░░░░░░░░░ مطالب دیگر این دسته ░░░░░░░░░░░░░░